การพัฒนาทุนมนุษย์ประเทศในภูมิภาค

ในประเทศที่มีรายได้สูงของ OECD ทุนมนุษย์นับเป็นร้อยละ 70 ของทั้งหมด ส่วนแบ่งของทุนมนุษย์ในความมั่งคั่งยังสูงในหมู่ประเทศตอนกลางด้วยประมาณร้อยละ 58 เทียบกับหุ้นที่ผลิตได้และทุนทางธรรมชาติร้อยละ 25 และร้อยละ 17 ตามลำดับ ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง ในการพัฒนาทุนมนุษย์ประเทศในภูมิภาคนี้อาจเริ่มต้นด้วยเด็ก ๆ ในวัยเด็ก

โดยหลีกเลี่ยงการขาดสารอาหารและมั่นใจว่าจะถูกส่งไปที่โรงเรียน Wodon กล่าว ความมั่งคั่งทั่วโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 66 ในช่วง 20 ปีในขณะที่ความมั่งคั่งต่อหัวเพิ่มขึ้น 30% ประเทศที่มีรายได้ปานกลางมีส่วนแบ่งของความมั่งคั่งทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19 เป็นร้อยละ 28 ในช่วงดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากผลกำไรในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก Wodon กล่าว ทุนมนุษย์เป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดของความมั่งคั่งทั้งหมดยกเว้น ในประเทศที่มีรายได้ต่ำ